Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

mrPotato
20:45
Reposted frombluuu bluuu viaRozaa Rozaa

March 06 2019

mrPotato
18:54
6522 edfa
Stupid
Reposted fromlsalander lsalander vialaluna laluna
mrPotato
18:51
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak vialaluna laluna
mrPotato
18:49

March 19 2018

mrPotato
20:17
5422 e657 500
Reposted from2017 2017 viablubra blubra
mrPotato
20:06
3568 9a6f
Reposted fromomphh omphh vialaluna laluna

March 15 2018

mrPotato
15:26
9638 42ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablubra blubra
mrPotato
15:23
2442 c84b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna

December 26 2017

mrPotato
21:05

December 25 2017

23:53
9875 8be2

James Dean photographed by Roy Schatt, 1954.

Reposted fromSuzi Suzi viablubra blubra
mrPotato
23:53
mrPotato
23:53
Uważaj, których strun
Nieopatrznie duszą dotykasz.

Niektóre z nich mogą już nigdy
Nie chcieć przestać brzmieć.
— Maciej Wierszycki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viablubra blubra
mrPotato
23:51
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viablubra blubra
mrPotato
23:49
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker

October 14 2017

mrPotato
17:42
1438 2c30 500
Reposted fromnyaako nyaako vialaluna laluna

October 06 2017

mrPotato
15:47
5645 26c1
Reposted fromneedtochange needtochange viablubra blubra
mrPotato
15:40
4720 99d0
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaluna laluna

September 24 2017

mrPotato
20:35
4152 1d39 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialaluna laluna
mrPotato
20:33
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacrambie crambie
mrPotato
20:30
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
Reposted frommartrol martrol viacrambie crambie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl